DStone Projectmanagement
Opdrachtgevers
Projectreferenties
Contact
DSTONE Projectmanagement B.V.
Als het om professionele projectondersteuning gaat
Projectreferenties

 

Uitgevoerde projecten:


2012:                Bodemsanering Talmastraat te Assen
Bodemsanering op minerale olie en BTEX onder de tuinen en het wegdek in de Talmastraat tot een diepte van 3,8 m-mv. Aanbrengen kruimpruimte isolatie en grondwater onttrekkingssisteem.

2012:                Sanering voormalige stortplaats aan de Heesweg te Raalte
Bodemsanering van een voormalige stortplaats van 1900 m3 bedrijfsafval en 700 m3 asbesthoudende grond. Door middel van zeven wordt het af te voeren volume verminderd en kosten bespaard.

2011:                Sloop en bodemsanering Frankenhuisterrein te Haaksbergen.
Asbestsanering, slopen en afvoeren van fabrieksgebouwen ter grootte van 1,4 Ha, ruim 25.000 ton puin ter plaatse breken tot menggranulaat, 5.000 ton asfalt granulaat, 10.000 ton verontreinigde grond onder 3T/1F verontreinigd met o.a. asbest, metalen en olie. Bouwrijp maken locatie.

2011:                Sloop en bodemsanering Recreatiepark Trefpunt te Ermelo.
Asbestsanering, slopen en afvoer van 42 opstallen ter plaatse van Vakantiepark Trefpunt te Ermelo, bodemsanering van diverse verontreinigingen met o.a. asbest en minerale olie, opnemen van 6250 m2 asfaltverharding, bouwrijp maken het terrein groot 1,6 Ha.

2009-2011:        Bodemsanering NS Emplacement Amersfoort, ondergrondse Infra
Uitvoering van het masterplan bodemsanering Emplacement Amersfoort, aanleg van ondergrondse infra en herinrichting infra gehele terrein. Verontreinigingen met MO, PAK, vluchtige koolwaterstoffen en zwm. 2T/0F.

2009-2010:        Bodemsanering Plangebied Druten-Oost.
Herschikken 18.000 m3 grond op een te ontwikkelen locatie verontreinigd met oa. Asbest en MO. Verontreiniging zowel in grond als grondwater. 3T/0F. Afvoer van deelstromen.

2009:                  Bodemsanering voormalig Reesink terrein fase 2.
Project met diverse bodemverontreinigingen op diverse locaties. Afvoer van 9.000 ton verontreinigde grond naar A&G Moerdijk en A&G DE Zweekhorst. Maximaal 3T/0F.

2009:                   Bodemsanering voormalige stortplaats Klingelbeekseweg te Arnhem.
Saneren van een voormalige vuilstort op asbest waarna de locatie volledig opnieuw wordt ingericht en toegankelijk gemaakt voor omwonenden als stadspark. 3T/0F.

2007/2008:         Nieuwbouw hoofdkantoor HEMA op vml NDSM Werf, Oslofjordweg Amsterdam.
Functioneel saneren van 25.000 m3 grond op een voormalige scheepswerf op zwm en m.o. Aanbrengen 450 m1 damwandkuip tot 8 m-mv. Duur 17 weken. Veiligheidsklasse 2T/0F.

2006 – 2007:       Herinrichting van voormalige stortplaats de Huininkmaat te Winterswijk.
Project bestaat grotendeels uit het herinrichten van een stortplaats groot 7 hectare waarbij alle facetten zowel infrastructureel en milieukundig aan bod komen.Het terrein is in gebruik door meerdere Verenigingen met hun clubgebouwen, heeft een parkfunctie voor de bewoners van de gemeente Winterswijk en is grotendeels bebost. Aanleggen nieuwe ondergrondse infra voor een 6 tal gebouwen op de locatie w.o. schoonwater riool, persriool, kabel/telefoon, electra, terreinverlichting etc. Aanleg van bovengrondse infra van semi verhard tot en met asfaltering werkzaamheden. Aanleg van een geasfalteerde skatebaan. Aanleg van een retentievijver met voorzieningen. Omleggen van een beek en aanbrengen van voorzieningen in de beek. Herplaatsen van stortmateriaal op de locatie in diverse bergingen. Ontgraven en afvoeren van 3.000 ton gasfabriekafval. Inrichten en aanleggen van een park. Uitvoering ten dele onder 3T vanwege asbest.

2005:                    Bodemsanering op (metallisch)kwik REMU terrein Croeselaan te Utrecht.
Ten behoeve van de nieuwbouw en uitbereiding van het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank. Locatie is gelegen in de stationszone en in het verleden gebruikt als opslag locatie van de REMU betreffende kwiklampen uit stadsverlichting uit heel Utrecht. Saneren in totaal 5 verontreinigingen w.o. mo en (metallisch)kwik, aanleg damwand kuip tbv sanering MO/VAK tot 12 m-mv, grondwatersanering gedurende de uitvoer van de grondsanering. Middels 4 deepwells werd 200 m3 per uur grondwater opgepompt en gezuiverd middels een dubbele strippertoren, lozing op het riool. In totaal 336.000 m3 grondwater gezuiverd. Herstellen van de diepgelegen kleilaag om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Monitoring zuiveringsproces, toevoer van nutriënten. Herinrichting terrein, in totaal 13.000 ton grond afgevoerd, duur 23 weken. Veiligheidsklasse 3T/1F. 


 

 

DStone ProjectmanagementOpdrachtgeversProjectreferentiesContact